Bezpłatna pomoc prawna bardziej dostępna

Osoby o niskim statusie materialnym będą mogły otrzymać, przed skierowaniem sprawy do sądu, bezpłatną, profesjonalną pomoc prawną. Takie rozwiązanie przewidziano w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa.


Grafika przedstawiająca paragrafy
Fot. Fotolia

Regulacja ta stanowi wykonanie, zapowiedzianego przez premier Ewę Kopacz w exposé, zobowiązania dotyczącego realizacji programu „Prawo dla każdego”, czyli zagwarantowania osobom ubogim dostępu do dobrych usług prawniczych na poziomie lokalnym.

Do tej pory osoby niezamożne rzadko korzystały z profesjonalnej porady adwokata czy radcy prawnego na etapie przedsądowym, ponieważ barierę w dostępie do takiej usługi stanowiły finanse. Nowe regulacje zmienią tę sytuację, czyli zapewnią tej grupie obywateli większą dostępność do dobrej jakościowo usługi prawniczej. W całej Polsce powstanie sieć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Będzie to podstawowa baza poradnictwa prawnego.

Zatrudnieni w punktach prawnicy poinformują jak rozwiązać konkretny problem prawny i pomogą przygotować pismo np. wszczynające postępowanie sądowe lub sądowo-administracyjne czy przygotują pismo dotyczące zwolnienia z kosztów sadowych lub ustanowienia pełnomocnika z urzędu.

Z bezpłatnego poradnictwa prawnego będą mogły skorzystać przede wszystkim osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, osoby po 75. roku życia, weterani i kombatanci. Obejmie ono także osoby, które znalazły się w szczególnie ciężkich sytuacjach życiowych, np. ofiary przemocy w rodzinie.

Nowe przepisy przewidują także udzielanie bezpłatnej informacji prawnej przez wojewódzkie centra informacji prawnej za pośrednictwem infolinii. Dzwoniąc pod wskazany numer, obywatel uzyska informację o obowiązującym prawie dotyczącym danego zagadnienia lub sposobach uzyskania pomocy w danej sprawie. Prawo do takiej informacji będzie przysługiwać każdemu, niezależne od jego sytuacji materialnej.

W projekcie ustawy zawarto także przepisy dotyczące edukacji prawnej społeczeństwa. Podniesieniu wiedzy, świadomości i kultury prawnej obywateli ma służyć prowadzenie szeroko rozumianej edukacji prawnej społeczeństwa – przez kampanie czy akcje edukacyjne.


Zobacz także