Realizacja planów


 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Od 2016 r. nastąpi zwiększenie wydatków obronnych do 2% PKB. Zapewni  to dodatkowe 800 mln zł w 2016 r.

  STATUS PRAC: Rada Ministrów przyjęła 17 lutego 2015 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych. Obecnie nad projektem toczą się prace w Sejmie.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Plan zawierał będzie rozwiązania dotyczące m.in. lepszej współpracy służb MSW z wojskiem.

  STATUS PRAC: Plan został przyjęty przez Radę Ministrów 9 grudnia 2014 r. Dokument jest objęty klauzulą "zastrzeżone". 

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Od 2015 r. przeznaczonych zostanie dodatkowe 39 mln zł dla żołnierzy jako premia za dłuższy okres służby oficerów i podoficerów.

  STATUS PRAC: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych weszło w życie 4 grudnia 2014 r. 

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: W grudniu 2014 roku powstanie Centrum Weterana Misji Poza Granicami Kraju

  STATUS PRAC: Centrum Weterana zostało otwarte 21 grudnia 2014 r. Instytucja służy byłym uczestnikom misji wojskowych, popularyzuje wiedzę o kontyngentach oraz pielęgnuje pamięć o poległych i zmarłych.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Program de minimis zostanie wydłużony do 2016 r. i  rozszerzony o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji.

  STATUS PRAC: Rozporządzenie ministra finansów dotyczące wydłużenia programu de minimis do końca 2016 r. weszło w życie 26 grudnia 2014 r. Rozporządzenia Rady Ministrów dotyczące rozszerzenia programu o wsparcie dla przedsiębiorców na rzecz eksportu ich produkcji weszły w życie 14 listopada 2014 r.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Wprowadzony zostanie system, dzięki któremu każdy posiadający telefon komórkowy czy oglądający telewizję publiczną będzie powiadomiony o potencjalnych zagrożeniach i klęskach żywiołowych.

  STATUS PRAC: System powiadamiania jest dostępny w TVP Regionalnej i w aplikacji na telefony komórkowe od 1 stycznia 2015 r. Objęcie systemem wszystkich kanałów TVP nadawanych w naziemnej telewizji cyfrowej oraz powiadamianie SMS nastąpi od 1 lipca 2015 r.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: W 2015 r. minister zdrowia ma bezpiecznie dla pacjentów wdrożyć pakiet kolejkowy i onkologiczny.

  STATUS PRAC: Pakiety weszły w życie 1 stycznia 2015 r.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Od 2015 r. finansowane będą specjalizacje lekarzy w ramach rezydentur wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015.

  STATUS PRAC: W 2015 r. ruszyło postępowanie kwalifikacyjne na rezydentury. Trwa ono w terminach: 1-31 marca 2015 r. oraz 1-31 października 2015 r. Minister  zdrowia co roku przyznaje ok. 3000 miejsc rezydenckich. W 2015 r. pula została zwiększona do ok. 6500.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: W 2015 r. zwiększą się nakłady na budowę żłobków z 50 mln do 100 mln zł.

  STATUS PRAC: Dodatkowe środki zostały zapisane w budżecie na 2015 r. Zwiększenie nakładów odbywa się w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Edycję programu na 2015 r. ogłoszono 11 lutego.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Od 1 września 2015 r. zlikwidowane zostanie  „śmieciowe jedzenie” w szkołach.

  STATUS PRAC: Ustawa dotycząca likwidacji „śmieciowego jedzenia” w szkołach została przyjęta przez Sejm 23 października 2014 r. i podpisana przez Prezydenta 19 grudnia 2014 r. Wejdzie w życie 1 września 2015 r.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Do końca 2014 r. powołany zostanie Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Fundusz utworzą odpisy w wysokości 0,2% od wartości sprzedanych produktów.

  STATUS PRAC: Projekt ustawy dotyczący powołania Funduszu został przyjęty przez Radę Ministrów 7 stycznia 2015 r.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Przygotowana zostanie ustawa antykryzysowa dla firm, które straciły na embargu. W ramach ustawy przewidziana będzie pomoc do 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  STATUS PRAC: Ustawa weszła w życie 1 lutego 2015 r.

   

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Waloryzacja emerytur i rent będzie korzystniejsza.

  STATUS PRAC: Ustawa dotycząca waloryzacji emerytur i rent weszła w życie 1 marca 2015 r.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Wprowadzona zostanie instytucja dziennych domów opieki dla seniorów.

  STATUS PRAC: 17 marca Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020. Program adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ i ma im zapewnić odpowiednią do wieku i stanu zdrowia ofertę opiekuńczą, edukacyjną, kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Od 2016 r. w polityce rodzinnej wprowadzona zostanie zasada „złotówka za złotówkę” - świadczenie będzie pomniejszone o taką kwotę, o jaką przekroczy się próg dochodowy.

  STATUS PRAC: 24 marca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Od 2016 r. z urlopów rodzicielskich będą mogli korzystać  także rodzice bezrobotni, pracujący na umowy o dzieło, studenci i rolnicy. Otrzymają oni ok. 1000 zł świadczenia.

  STATUS PRAC: Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych został przyjęty przez Radę Ministrów 31 marca 2015 r.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Wprowadzony zostanie program staży dla studentów w urzędach administracji publicznej.

  STATUS PRAC: Rząd zdecydował, że urzędy administracji rządowej mają przyjmować więcej studentów na praktyki. Dzięki decyzji podjętej przez Radę Ministrów 3 marca 2015 r., na każdych 20 zatrudnionych pracowników w administracji rządowej powinno być zgłoszone co najmniej 1 miejsce praktyk studenckich w roku kalendarzowym. 

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: W 2014 r. rozpocznie się wdrażanie programu odbudowy szkolnictwa zawodowego.

  STATUS PRAC: Wdrażanie programu zostało rozpoczęte. Trwa przygotowanie doradców, którzy będą wspierać uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 23 stycznia 2015 r. ministrowie: edukacji, pracy, skarbu i gospodarki zawarli specjalnie porozumienie, dzięki któremu zostanie m. in. nawiązana bliska współpraca specjalnych stref ekonomicznych ze szkołami zawodowymi. Od 1 marca 2015 r. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępna jest „Mapa szkół zawodowych”.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Na początku 2015 r. minister finansów przedstawi założenia do projektu nowej ordynacji podatkowej.

  STATUS PRAC: Wstępne założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zostały przyjęte przez Radę Ministrów 17 marca 2015 r. W nowej ordynacji wprowadzona zostanie zasada rozstrzygania spraw na korzyść podatnika.

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: W administracji podatkowej nastąpią zmiany w obsłudze podatników:

  • podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w dowolnym urzędzie
  • pracownik urzędu skarbowego obsłuży obywateli także z zakresu działania innych instytucji, np. ZUS, Służby Celnej
  • przez pierwsze 18 miesięcy prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy będą mogli liczyć na pomoc asystenta podatnika
  • wyspecjalizowane urzędy skarbowe skoncentrują się wyłącznie na obsłudze największych podmiotów budujących potencjał gospodarczy państwa

  STATUS PRAC: Rozwiązania realizowane będą w ramach projektu ustawy o Administracji Podatkowej. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 31 marca 2015 r.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: Od 2016 r. finansowane będą studia zagraniczne dla najlepszych studentów (warunkiem będzie przepracowanie po powrocie co najmniej 5 lat w kraju).

  STATUS PRAC: Rada Ministrów przyjęła 17 lutego 2015 r. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym. Obecnie nad projektem toczą się prace w Sejmie.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: Do 2020 r. finansowanie nauki zwiększy się do 2% PKB.

  STATUS PRAC: Zapowiedź będzie stopniowo realizowana do 2020 roku w ramach środków budżetowych i europejskich.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: W 2015 r. wprowadzony zostanie bezpłatny podręcznik do drugich i czwartych klas szkół podstawowych i pierwszych klas gimnazjów. Do 2017 r. wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych zostaną zaopatrzone w bezpłatne podręczniki i ćwiczenia.

  STATUS PRAC: W 2015 r. darmowe podręczniki będzie posiadała klasa: I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasa I  gimnazjum. W 2016 r. klasa: I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz klasa I i II  gimnazjum. W 2017 r. wszystkie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: Od 2016 r. dofinansowanych będzie 50% kosztów zakupu instalacji monitoringu w szkołach.

  STATUS PRAC: Planowane wejście w życie – początek 2016 r. 

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: W latach 2015-2020 przeznaczonych zostanie ponad 2 mld zł (w ramach pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego i specjalnego systemu ulg w podatku CIT) na wsparcie tworzenia przyzakładowych żłobków i przedszkoli.

  STATUS PRAC: Projekt będzie finansowany ze środków europejskich, w ramach regionalnych programów operacyjnych realizowanych przez samorządy województw. 

  Uruchomienie wsparcia finansowego dla tego projektu pochodzącego z systemu ulg w podatku CIT planowane jest w styczniu 2016 r.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: Stworzony zostanie Instytut Geriatrii, który będzie kształcił przyszłych geriatrów oraz pracowników ochrony zdrowia, zajmujących się opieką nad osobami starszymi.

  STATUS PRAC: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów ustanawiającego Instytut Geriatrii został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów 5 marca 2015 r. 

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: W 2015 r. wprowadzone zostaną:

  • system e-podatki, dzięki któremu każdy będzie miał łatwy i bezpieczny dostęp do swojego konta podatnika

  STATUS PRAC: Planowane uruchomienie dostępu do konta – III kw. 2015 r. 16 marca 2015 r. uruchomiono usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37.

  • podatnicy uzyskają taką samą spójną informację niezależnie od tego, do którego urzędu skarbowego przyjdą z pytaniami

  STATUS PRAC: Trwa program pilotażowy w urzędach skarbowych. Planowane wejście w życie całościowego rozwiązania – koniec sierpnia 2015 r.

  • zwiększenie przepustowości infolinii podatkowej

  STATUS PRAC: Planowane wejście w życie – wrzesień 2015 r.

  • zbudowana zostanie internetowa Baza Wiedzy Administracji Podatkowej

  STATUS PRAC: Planowane wejście w życie – połowa września 2015 r.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: W 2015 r. 1 mld zł zostanie przeznaczonych na zwiększenie przepustowości portów i poprawę infrastruktury dostępowej od strony lądu (do końca 2020 ponad 11 mld zł).

  STATUS PRAC: Środki na inwestycje w portach na poziomie 1 mld zł zostaną przeznaczone do końca 2015 r. Pozostałe środki będą przeznaczane sukcesywnie do 2020 r.

  Dodatkowo rząd przygotował "pakiet portowy" w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, którego celem jest poprawa konkurencyjności polskich portów. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2015 r.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: W 2014 r. zostało oddanych do użytku ponad 160 km dróg ekspresowych i podpisane zostały umowy na budowę kolejnych 300 km.

  Do końca 2015 r. oddanych zostanie 250 km dróg ekspresowych i podpisane zostaną umowy na 500 km.

  W latach 2014-2020 zbudowanych zostanie 1770 km autostrad oraz dróg ekspresowych i 35 obwodnic za blisko 93 mld zł. Oddanych do użytku będzie pełna sieć autostrad: A1, A2 i A4 oraz S3, S5, S6, S7, S8, S17 i cała obwodnica Warszawy.

  STATUS PRAC: Od 1 stycznia 2014 r. do użytku oddano 225,75 km dróg ekspresowych, 61,6 km autostrad oraz 2 obwodnice. Podpisano także umowy na 400 km dróg ekspresowych.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: W 2015 r. na tory wyjadą nowe składy pociągów o wartości 6 mld zł. Na koniec kadencji ok. 70% taboru PKP Intercity będzie nowa lub zmodernizowana.

  STATUS PRAC: Planowana realizacja w 2015 r.

  ZAPOWIEDŹ: Skróci się czas przejazdu, m.in. z Warszawy do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Katowic

  STATUS PRAC: Pierwsze skrócenie czasu przejazdu nastąpiło w grudniu 2014 r., kolejne - w grudniu 2015 r.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: Inwestycje ze środków unijnych na rozwój transportu miejskiego na poziomie 13,5 mld zł do 2020 r.

  STATUS PRAC: Inwestycje będą uruchomienie w ramach środków z programu Infrastruktura i Środowisko, programu Polska Wschodnia oraz regionalnych programów  operacyjnych.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększy środki do 25 mld zł na zasilenie polskiej przedsiębiorczości

  STATUS PRAC: Planowana realizacja – do końca 2015 r.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: Minister Infrastruktury i Rozwoju przyspieszy prace nad Kodeksem budowlanym tak, aby na początku 2015 r. trafił do parlamentu.

  STATUS PRAC: W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju trwają prace nad projektem Kodeksu budowlanego.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: Na początku 2015 r. minister gospodarki przedstawi założenia do nowego prawa działalności gospodarczej.

  STATUS PRAC: Założenia do nowego prawa działalności gospodarczej zostały skierowane do konsultacji społecznych 11 grudnia 2014 r. 26 marca 2015 r. projekt został skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ:

  • Wdrożony zostanie projekt Kultura Dostępna, dzięki któremu pojawią się m.in. tańsze bilety do najważniejszych muzeów i teatrów.
  • Bogatsza oferta w bibliotekach i poszerzenie darmowego dostępu przez internet do książek, nagrań, koncertów i spektakli teatralnych objętych prawem autorskim.
  • Specjalny program edukacyjny, który otoczy troską miejsca i muzea historyczne, stanowiące źródło budowania nowoczesnego patriotyzmu i świadomości historycznej młodego pokolenia.

  STATUS PRAC: Realizacja części programów w 2015, natomiast pełne wdrożenie w 2016 r.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: „Zbyt często w naszym kraju barierą do skorzystania z dobrej usługi prawnej są pieniądze. Mój rząd zaproponuje program „Prawo dla każdego”, wzorowane na rozwiązaniach amerykańskich, który dzięki współpracy rządu, samorządu i organizacji pozarządowych zagwarantuje bezpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym.”

  STATUS PRAC: Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów 26 marca 2015 r.

 • status: w toku

  ZAPOWIEDŹ: Ochrona polskiego górnictwa przed nieuczciwą konkurencją i zapewnienie rentowności branży. Przyjęte zostaną ustawy dot. koncesjonowania sprzedaży, wymogów jakościowych węgla oraz zmiany w prawie zamówień publicznych preferujące produkty pochodzenia wspólnotowego.

  STATUS PRAC:

  • Ustawa dot. wymogów jakościowych węgla weszła w życie 14 listopada 2014 r.
  • Ustawa dot. koncesjonowania sprzedaży węgla – trwają prace w Sejmie.
  • Zmiany w prawie zamówień publicznych – trwają analizy prawne koordynowane przez Ministerstwo Gospodarki. 
 • status: wykonane

  Od 2013 r. stopniowo zrównywany jest i podwyższany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Docelowo będziemy pracować do 67. roku życia. Dzięki temu nasze emerytury będą wyższe średnio o 45 proc. Szczegóły na stronie www.emerytura.gov.pl.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (obowiązuje od 1 stycznia 2013).

 • status: wykonane

  Na większe wsparcie mogą liczyć rodziny wielodzietne. Ulga na trzecie dziecko jest wyższa o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne - o 100 proc.

  Oprócz tego ograniczony został przywilej podatkowy dla umów autorskich. Przy odpisywaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów twórcę obowiązuje roczny limit 85 tys. zł.

  Przestała także funkcjonować ulga na Internet.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obowiązuje od 1 stycznia 2013).

 • status: wykonane

  Zamiast podwyżki procentowej - waloryzacja kwotowa. Takie zasady obowiązywały od marca 2012 do lutego 2013 r. Były korzystne dla uboższych emerytów i rencistów, pomagając zmniejszyć dysproporcje w wysokości świadczeń.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (obowiązuje od 1 marca 2012 do 28 lutego 2013 r.).

 • status: wykonane

  Od marca 2012 obowiązują nowe zasady opodatkowania oszczędności na dziennych lokatach bankowych. Nie można już ominąć tzw. podatku Belki.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (obowiązuje od 31 marca 2012).

 • status: wykonane

  Możliwość wymagania przez zamawiającego, aby osoby zaangażowane do realizacji zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę.

  STATUS PRAC: Nowelizacja Prawa zamówień publicznych (obowiązuje od 19 października 2014 r.)

 • status: wykonane

  Ulga na trzecie dziecko wzrośnie z 1 668 zł do 2 000 zł. Na czwarte i kolejne dziecko wzrośnie z 2 224 zł do 2 700 zł.

  STATUS PRAC: Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.)

 • status: wykonane

  Obowiązuje już  roczny urlop po urodzeniu dziecka. Rozwiązanie objęło wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2013 r.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (obowiązuje od 17 czerwca 2013 r.).

 • status: wykonane

  Od roku podatkowego 2014 każda rodzina z dziećmi będzie mogła w 100% wykorzystać ulgę na dzieci, niezależnie od dochodów.

  STATUS PRAC: Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.)

 • status: wykonane

  Od 1 września 2013 r. każda dodatkowa godzina (ponad 5 już bezpłatnych) pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje maksymalnie 1 zł.

  STATUS PRAC:  Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty (obowiązuje od 1 września 2013 r.).

 • status: wykonane

  W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników wynosi 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolnika. W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych składka wynosi 1 zł. W gospodarstwach rolnych o powierzchni:

  • poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • powyżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych – składkę zdrowotną opłaca rolnik.

  STATUS PRAC: Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012–2014 (weszła w życie 1 lutego 2012 r.)

 • status: wykonane

  Od lutego 2012 składka rentowa po stronie pracodawcy wzrosła o 2 punkty procentowe.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (weszła w życie 2 lutego 2012).
   

 • status: wykonane

  Mniej biurokracji, więcej konkretnych działań. Pośredniaki będą w większym stopniu premiowane za to, ile osób znalazło pracę, a nie za liczbę zarejestrowanych bezrobotnych.

  STATUS PRAC: Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obowiązuje od 27 maja 2014 r.)

 • status: wykonane

  Aby polska gospodarka nie zwolniała tempa, potrzebne są dodatkowe pieniądze. Pomóc ma strategiczny program "Inwestycje Polskie". Pomysł jest prosty. Na inwestycje rząd przeznaczy zamrożony dziś kapitał, czyli udziały skarbu państwa w spółkach. Nie obciążą one ani długu, ani deficytu publicznego. Chodzi o 40 mld zł, które popłyną np. na budowę dróg oraz inwestycje energetyczne. Za te fundusze odpowiada specjalna spółka skarbu państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

  STATUS PRAC: Wejście w życie programu 27 grudnia 2012 r.

 • status: wykonane

  Uproszczony i skrócony zostanie proces budowlany dla większości inwestycji realizowanych na podstawie prawa budowlanego. Zniesiony zostanie wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych.

  STATUS PRAC: Projekt nowelizacji ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (prace w parlamencie).

 • status: wykonane

  O 300 zł wzrosły pensje żołnierzy i policjantów od 1 lipca 2012.

  STATUS PRAC: Wydanie rozporządzeń umożliwiających wypłatę żołnierzom i policjantom 300 zł podwyżki (weszły w życie 1 lipca 2012).

 • status: wykonane

  Złoża miedzi i srebra w Polsce są jednymi z największych w Europie. Dlatego podatek od tych kruszców oraz innych kopalin powinien wspierać rozwój gospodarki. Od kwietnia 2012 państwo ma zagwarantowany udział w zyskach z wydobycia wybranych surowców naturalnych.

  STATUS PRAC: Ustawa o podatku od wydobycia niektórych kopalin (weszła w życie 18 kwietnia 2012).
   

 • status: wykonane

  ZAPOWIEDŹ: Uśrednienie dochodu ze zbiegów umów zleceń. Oskładkowanie będzie na takiej wysokości, jak od płacy minimalnej. Wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych zostaną objęte składkami.

  STATUS PRAC: Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych: oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych – wejście w życie 1 stycznia 2015 r., oskładkowanie dot. umów zleceń – wejście w życie 1 stycznia 2016 r.

 • status: wykonane

  Rządowa reforma emerytalna ogranicza szczególne uprawnienia służb mundurowych. Policjanci, funkcjonariusze innych służb oraz żołnierze popracują o 10 lat dłużej i nabędą prawo do emerytury po łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku oraz stażu służby. Szczegóły na stronie www.emerytura.gov.pl.

  STATUS PRAC: ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (obowiązuje od 1 stycznia 2013).
   

 • status: wykonane

  Powstała specjalna linia gwarancyjna dla mikro, małych i średnich firm. Poręczenia do 60 proc. wartości pożyczki udzielane są  na dwa lata przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Maksymalna kwota gwarancji jednego kredytu to 3,5 mln zł. W pierwszym roku obowiązywania programu gwarancje będą udzielane bez prowizji.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (obowiązuje od 27 lutego 2013 r.).

 • status: wykonane

  Firmy, które nie dostały zapłaty za towar czy usługę, nie muszą odprowadzać VAT. Ta zmiana dotyczy tzw. małych podatników, czyli tych z rocznym obrotem poniżej 1,2 mln euro. Przy czym chodzi o sytuację, gdy kontrahentem jest inny podatnik VAT. Jeśli kontrahent jest zwolniony z VAT, firma ma zamiast 90 aż 180 dni na odprowadzenie podatku.

  STATUS PRAC: ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (obowiązuje od 1 stycznia 2013).

 • status: wykonane

  Wprowadzenie zniżek dla rodzin wielodzietnych. Z Karty mogą korzystać rodziny z co najmniej trojgiem dzieci.

  STATUS PRAC: Obowiązuje od 27 maja 2014 r.

 • status: wykonane

  Nowe przepisy zapewniają racjonalne gospodarowanie złożami węglowodorów oraz sprawiedliwy podział zysków z działalności wydobywczej pomiędzy państwem a przedsiębiorcami.

  STATUS PRAC: Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wejście w życie 1 stycznia 2015 r.); ustawa o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (wejście w życie 1 stycznia 2015 r.).

 • status: wykonane

  Wprowadzenie ruchomego czasu pracy i wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy - to główne zmiany w kodeksie pracy. Już tzw. ustawa antykryzysowa pokazała, że elastyczne rozwiązania odpowiadają na potrzeby zarówno pracodawców, jak i pracowników.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (obowiązuje od 23 sierpnia 2013 r.).

 • status: wykonane

  Adwokat, notariusz, pracownik ochrony, detektyw, taksówkarz. To tylko kilka zawodów, do których dostęp jest łatwiejszy. Docelowo rząd chce "otworzyć" ponad 230 "zamkniętych" dotychczas profesji.

  STATUS PRAC: I transza - Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (wejście w życie 23 sierpnia 2013 r.); II transza – ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (wejście w życie 10 sierpnia 2014 r.)

 • status: wykonane

  Wprowadzenie darmowego podręcznika dla pierwszaków. Podręczniki będą przejmowane przez kolejne roczniki uczniów.

  STATUS PRAC: Obowiązuje od 1 września 2014 r.

 • status: wykonane

  Dodatkowe 50 mln zł popłynie w 2013 na budowę żłobków. Samorządy wyłożą tylko 20 proc. wkładu własnego, resztę pokryje państwo. O dofinansowanie będą mogły się także ubiegać prywatne żłobki.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (obowiązuje od 13 lipca 2013 r.).

 • status: wykonane

  Od 2013 becikowe trafia do rodzin najbardziej potrzebujących, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Ta zmiana wynika z zasady sprawiedliwości i solidarności społecznej.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (obowiązuje od 1 stycznia 2013).

 • status: wykonane

  Polska odniosła sukces w negocjacjach nad nowym budżetem Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Otrzymamy łącznie blisko 500 mld zł. Dzięki środkom europejskim do 2022 r. Polska chce m.in. znaleźć się wśród 20 najbogatszych państw świata (jeśli chodzi o Produkt Krajowy Brutto) i osiągnąć PKB na poziomie 80 proc. średniej państw UE.

  STATUS PRAC: wykonane.

 • status: wykonane

  Wsparcie dla młodych małżeństw i singli. Państwo dopłaca do kredytu na mieszkanie 10 proc. wartości nieruchomości. Na dodatkowe 5 proc. mogą liczyć pary posiadające dziecko, a na kolejne 5 proc. - jeżeli w ciągu pięciu lat po zakupie mieszkanie urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko.

  Program "Mieszkanie dla Młodych" (MdM) - zasady:

  • nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości),
  • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka),
  • zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2, albo odpowiednio do 85m2 i 110 m2 - jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci,
  • program działa w latach 2014-2018.

  STATUS PRAC: Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (program obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.).

 • status: wykonane

  Rada Ministrów przyjęła 17 lutego 2015 projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych

 • status: w toku

  Wprowadzenie pakietów:

  • onkologicznego – pacjenci onkologiczni będą leczeni bez limitów i w krótkim terminie. Wprowadzona ścieżka umożliwi kompleksową opiekę nad pacjentem,
  • kolejkowego – zwiększy się liczba badań, które będzie mógł zlecić lekarz rodzinny, a pacjenci uzyskają łatwiejszy dostęp do specjalistów.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.)

 • status: w toku

  Zwiększona zostanie globalna kwota przeznaczona na waloryzację rent i emerytur. Minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego w 2015 roku wyniesie 36 zł. Rozwiązanie obejmie tych emerytów i rencistów, których świadczenie jest niższe niż 3300 zł.

  STATUS PRAC: Ustawa dotycząca waloryzacji emerytur i rent wejdzie w życie 1 marca 2015 r.

 • status: w toku

  Krótsze procesy sądowe i lepsza organizacja pracy sądów to główny cel nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Chodzi m.in. o umożliwienie podejmowania decyzji o charakterze porządkowym i technicznym (a także mniej ważkich decyzji merytorycznych) przez referendarzy sądowych, a dzięki temu umożliwienie wykorzystania czasu sędziów w bardziej efektywny sposób.

  STATUS PRAC: Ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (obowiązuje od 1 lipca 2015 r.)

 • status: w toku

  Trwają prace nad założeniami dotyczącymi opodatkowania dochodów z działalności rolniczej. Obowiązywał będzie limit przychodu, po przekroczeniu którego funkcjonował będzie podatek dochodowy.

  STATUS PRAC: w toku

 • status: w toku

  700-800 mld zł "wpompuje" rząd w polską gospodarkę. Pieniądze trafią na duże inwestycje w drogi, kolej, energetykę, gaz łupkowy, infrastrukturę naukową, armię i policję. Celem jest utrzymanie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy.

  STATUS PRAC: w toku.

 • status: w toku

  Rządowa propozycja to likwidacja Funduszu Kościelnego i wprowadzenie w zamian możliwości odpisu 0,5 proc. podatku dochodowego na rzecz kościołów i związków wyznaniowych.

  STATUS PRAC: w toku.

 • status: w toku

  Przywileje emerytalne będą przysługiwać wyłącznie tym górnikom, którzy pracują bezpośrednio przy wydobyciu.

  STATUS PRAC:  Propozycja reformy zasad nabywania uprawnień do emerytur (w toku).