Oświadczenie Centrum Informacyjnego Rządu w sprawie budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów


Budynek KPRM.

Zwiększenie budżetu KPRM w latach 2016-2018 ma związek głównie ze wsparciem nowych jednostek nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, w tym Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – a nie wzrostem kosztów funkcjonowania Kancelarii.

W przypadku Narodowego Instytutu Wolności nastąpiło przejęcie części zadań realizowanych wcześniej przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Oznacza to, że KPRM dofinansowuje organizacje pozarządowe ubiegające się o wsparcie na realizację zadań publicznych:

  • w 2018 r. dotacja KPRM wyniosła 76,8 mln zł, z czego 74,3 mln zł przekazano beneficjentom programów grantowych:

- Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich,
- Rządowemu Programowi Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych;

  • w 2019 r. z 75 mln zł dotacji KPRM beneficjenci programów realizowanych przez NIW otrzymali 72 mln zł. Są to tysiące organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, które w ten sposób sfinansowały projekty o charakterze pożytku publicznego.

Poza NIW, KPRM dofinansowała jeszcze 8 jednostek, np. Krajową Szkołę Administracji Publicznej czy Polski Instytut Ekonomiczny. Dofinansowanie wszystkich nadzorowanych jednostek pochłania aż 35,9 proc. wydatków Kancelarii.

Wpływ na zwiększenie zaplanowanych wydatków KPRM w latach 2016-2018 miało również:

  • przejęcie zadań wynikających z likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa:

- powstanie Departamentu Skarbu Państwa, który m.in. zapewniał obsługę Prezesa Rady Ministrów dotyczącą wykonania ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- opłaty za przechowywanie w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych akcji nadzorowanych spółek,
- wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, które wynoszą rocznie ok. 14 mln zł.

  • organizacja obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 r.
  • przyjęcie do realizacji w 2018 r. programu wieloletniego dotyczącego Centralnego Portu Komunikacyjnego – wkład 10 mln zł,
  • urealnienie kosztów Kancelarii ponoszonych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej (dawniej Centrum Usług Wspólnych) – wcześniej Centrum świadczyło usługi znacznie poniżej swoich kosztów. Jego przychody pochodziły z niewydawanego już Dziennika Urzędowego Monitor Polski „B”.