Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Podstawowym celem projektu jest zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym do szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich. W szerszym kontekście, chodzi o zapewnienie bodźców rozwojowych całej gospodarce poprzez efektywną cyfryzację.

Przyjęte rozwiązania wpisują się przede wszystkim w założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) oraz zalecenia Komunikatu Komisji Europejskiej Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego: w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego (chodzi m.in. o upowszechnienie do 2025 r. dostępu do szerokopasmowego internetu znacznie większej szybkości niż obecnie).

W projekcie przewidziano pakiet rozwiązań, które ułatwią i przyspieszą prowadzenie procesu inwestycyjno-budowalnego  o  istotnym znaczeniu dla rozwoju nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Zawarto w nim także regulacje, które zapewnią dostęp do informacji o emisji promieniowania elektromagnetycznego w środowisku w związku z budową i modernizacją sieci mobilnych – jest to odpowiedź na wnioski Najwyższej Izby Kontroli wynikające z kontroli organów administracji publicznej dotyczącej ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej (Raport NIK, 7 maja 2019 r.).

Przewidziano m.in.:

W latach 2019 – 2028 na doposażenie jednostek Inspekcji Ochrony Środowiska w nowoczesne urządzenia do kontroli poziomów promieniowania elektromagnetycznego zostanie przeznaczone 5,26 mln zł z budżetu państwa. Fundusz Szerokopasmowy ma dysponować ok. 140 mln zł rocznie.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem pakietu regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach (od 1 stycznia 2021 r. zacznie działać Fundusz Szerokopasmowy).

Czy wiesz, że...

Posiedzenia rządu odbywają się co wtorek w Kancelarii Premiera. Ministrowie, pod przewodnictwem szefa rządu, przyjmują wtedy m.in. projekty ustaw, które następnie trafiają do Sejmu.

Najnowsze decyzje rządu