Informacją dotyczącą warunków ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto oraz Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu

Rada Ministrów zapoznała się z informacją dotyczącą warunków ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto oraz Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu, przedłożoną przez ministra środowiska.

Ministerstwo Środowiska rozpocznie procedurę ratyfikacji międzynarodowych porozumień w sprawie zmian klimatu: Porozumienia paryskiego oraz Poprawki dauhańskiej. Ratyfikacja będzie możliwa pod warunkiem zabezpieczenia interesów Polski w zakresie europejskiej polityki klimatycznej.

Polsce zależy na jak najszybszej ratyfikacji Porozumienia paryskiego, które przywraca polityce klimatycznej wymiar zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wynikająca z Porozumienia paryskiego polityka klimatyczna sprzyjać będzie zmniejszeniu koncentracji CO2 w atmosferze w sposób generujący jak najmniejsze koszty. Chodzi także o odnowę bioróżnorodności, regenerację gleb, poprawę jakości powietrza i wody, uwzględnienie pochłaniania CO2 (m.in. przez lasy) oraz wspieranie walki z głodem i ubóstwem na świecie.

Polska stoi też przed koniecznością budowy nowych bloków energetycznych. Przez wiele lat podstawowym nośnikiem energii zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz miejsca pracy pozostanie węgiel. Budowa nowych bloków energetycznych na bazie węgla wymaga zagwarantowania rentowności inwestycji, na którą wpływa konieczność nabywania uprawnień do emisji CO2 – po prawdopodobnie wysokich cenach. Dlatego podstawą polskiej polityki jest zagwarantowanie bezpłatnych uprawnień dla krajowej energetyki. Możliwości takie stwarza Porozumienie paryskie, co Polska chce wykorzystać.

Ratyfikacja Poprawki dauhańskiej będzie oznaczała wydanie Polsce jednostek AAU (umowne jednostki przyznanych praw do emisji gazów cieplarnianych) na drugi okres zobowiązań Protokołu z Kioto (2013-2020), jak również przeniesienie zachowanych jednostek AAU z pierwszego okresu (2008-2012). Stwarza również możliwość, poprzez zalesianie obszarów w innych krajach, na pozyskanie przez Polskę dodatkowych jednostek możliwych do wykorzystania.

W ramach negocjacji z Komisją Europejską Polska chce uzależnić ratyfikację Poprawki dauhańskiej od uzyskania gwarancji na finansowanie nowych inwestycji energetycznych w oparciu o węgiel i dokonywanie redukcji, zgodnie z Porozumieniem paryskim, realizując jego główny cel – zrównoważony rozwój na świecie połączony z ochroną bioróżnorodności, regeneracją gleb, walką z głodem, ubóstwem, itp.

Czy wiesz, że...

Gabinet szefa rządu mieści się w skrzydle południowym Kancelarii Premiera na pierwszym piętrze. Posiedzenia Rady Ministrów odbywają się w sali im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Najnowsze decyzje rządu