Jacek Czaputowicz


Jacek Czaputowicz
Jacek Czaputowicz

minister spraw zagranicznych

Odpowiada za realizowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez współpracę w Europie i świecie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju

Prof. dr hab. Jacek Czaputowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, doktorem nauk politycznych (Instytut Studiów Politycznych PAN) oraz doktorem habilitowanym nauk humanistycznych (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW). Absolwent podyplomowych studiów na uczelniach zagranicznych (m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim). W latach 70. i 80. działał w opozycji demokratycznej. Za swoją działalność został internowany 13 grudnia 1981 r. (zwolniony 25 listopada 1982 r.) i uwięziony w 1986 r. (zwolniono go po 7 miesiącach na mocy amnestii). W latach 1988-90 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ Solidarność.

W 1990 r. rozpoczął pracę w MSZ – był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa (1990-92). Od 1998 do 2006 r. był zastępcą Szefa Służby Cywilnej. W latach 2006-2008 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ. Od 2008 do 2012 r. był dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od stycznia do września 2017 r. kierował Akademią Dyplomatyczną MSZ. Od września 2017 r. był podsekretarzem stanu ds. prawnych i traktatowych w MSZ.

Od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych.

15 listopada 2019 r. został ponownie powołany na urząd ministra spraw zagranicznych.

Jacek Czaputowicz w 2007 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w lutym 2017 r. otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Jest autorem ponad 100 artykułów i monografii naukowych, m.in.: Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, PWN 2007; Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, PWN 2012, Suwerenność, PISM 2013, Teorie integracji europejskiej, PWN 2018. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w zakresie studiów integracji europejskiej.

Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych