List premier Ewy Kopacz do Donalda Tuska ws. jednolitego rynku cyfrowego U


Szanowny Panie Przewodniczący,

Zadziwiające jest tempo zmian jakie zachodzą w świecie cyfrowym. Obecnie ilość tworzonych i wykorzystywanych danych podwaja się niemal co roku. W każdej sekundzie przesyłamy przypuszczalnie więcej danych cyfrowych, niż istniało ich w całym Internecie jeszcze przed dwudziestu laty. Ta cyfrowa rewolucja spowodowała, że dane stają się nową walutą globalnej gospodarki, zaś związane z nimi innowacje otwierają nowe możliwości wzrostu i wydajności światowej gospodarki.

Jednocześnie zbyt wielu obywateli uważa, że Unia Europejska nie robi wystarczająco dużo, aby pobudzić rozwój gospodarczy. Dlatego absolutną koniecznością staje się dostosowanie zasad działania jednolitego rynku do rzeczywistości XXI wieku oraz do wymogów ery cyfrowej, niezależnie od potencjalnych trudności technicznych lub politycznych. Taki scenariusz wiąże się z samymi korzyściami, zarówno dla europejskich konsumentów, jak i przedsiębiorców.

Dynamika z jaką rozwijają się technologie cyfrowe jest niewątpliwie przyczyną zmian w działaniu wielu dotychczasowych modeli biznesowych. Ale ta dynamika niesie również niespotykane wcześniej szanse i możliwości. Nigdy wcześniej nowe firmy nie stały przed tak wielkimi możliwościami rozwoju międzynarodowego, zdobywania nowych klientów czy też nowych rynków. Zdajemy sobie sprawę, że w czasach, w których zmagamy się z niedopuszczalnie wysokim poziomem bezrobocia, miejsca pracy będą powstawać głównie w nowych, szybko rozwijających się firmach. Proces ten będzie miał szczególne znaczenie dla krajów, które wychodzą z kryzysu gospodarczego. Jednolity rynek cyfrowy powinien być wykorzystany jako narzędzie zapewniające zrównoważony, sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój wszystkich regionów UE.

Określając kierunek naszych działań, musimy zadbać o to, aby zasady jednolitego rynku ułatwiały wykorzystanie możliwości, jakie zapewniają dziś cyfrowe innowacje i cyfrowa przedsiębiorczość. Musimy również uruchomić nową falę europejskich inwestycji w szerokopasmowe łącza nowej generacji, obejmujące swoim zasięgiem wszystkie, nawet najbardziej odległe regiony Unii Europejskiej, wykorzystując w tym celu między innymi wsparcie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Bariery utrudniające prowadzenie transgranicznej działalności w świecie cyfrowym są barierami ograniczającymi wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

Czerwcowa Rada Europejska wyznaczy kierunki rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. Z uznaniem przyjmujemy przygotowaną przez Komisję Europejską strategię, która precyzyjnie wyznacza kierunek najważniejszych działań i uwzględnia podstawową zasadę lepszego stanowienia prawa. Trzy zaproponowane przez Komisję filary cyfrowej mapy drogowej są jak najbardziej uzasadnione. Są to: ułatwienie dostępu do sieci konsumentom i firmom, stworzenie odpowiedniego otoczenia dla rozwoju sieci i usług cyfrowych oraz maksymalne wykorzystanie potencjału płynącego z cyfrowej gospodarki.

Nowa strategia jednolitego rynku cyfrowego wymaga teraz od nas silnego politycznego wsparcia na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej. Stoimy przed unikalną szansą, by
w sposób realny przyczynić się do wzrostu inwestycji, zwiększenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz zapewnić silny impuls dla poprawy konkurencyjności Europy
w ujęciu globalnym.

Poszczególne elementy pakietu muszą wspierać innowacyjny potencjał najbardziej dynamicznych europejskich przedsiębiorców. Dlatego też powinniśmy czerpać wzorce z najlepszych rozwiązań: w dziedzinie ochrony praw autorskich, praw konsumentów oraz ułatwień dot. prowadzenia handlu elektronicznego przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Naszym celem jest stworzenie w Europie wysoce konkurencyjnego cyfrowego ekosystemu, który przyczyni się do wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjności. Aby to osiągnąć, jednolity rynek cyfrowy musi być otwarty.

Wymaga to od nas zapewnienia właściwego otoczenia regulacyjnego. Regulacje powinny być wprowadzane tylko tam, gdzie są wyraźnie niezbędne. Powinny być zgodne z zasadą inteligentnych regulacji (smart regulation) i analizy jej skutków. Dobrze skonstruowany jednolity rynek cyfrowy nie będzie ograniczać innowacyjności, inwestycji i przedsiębiorczości.

Powinniśmy dać wyraz naszemu zaangażowaniu domagając się szybkiego podjęcia działań w tych obszarach, które zapewnią wymierne korzyści europejskim konsumentom. Chodzi m.in. o wyeliminowanie telefonicznych opłat roamingowych, zapewnienie transgranicznego dostępu do treści cyfrowych oraz przystosowanie elektronicznych systemów administracji publicznej do wprowadzenia zasady jednorazowego przechodzenia procedur administracyjnych. Dążąc do uruchomienia jednolitego rynku cyfrowego, musimy również uwzględnić ogromny potencjał zmian, jakie niesie ze sobą zastosowanie technologii cyfrowych we wszystkich obszarach publicznych, w tym w tak kluczowych sektorach jak edukacja, opieka zdrowotna czy transport.

Strategia jednolitego rynku cyfrowego, obejmująca szesnaście nowych inicjatyw pozostających w zakresie odpowiedzialności poszczególnych Komisarzy i formacji Rady UE, będzie wymagała naszej szczególnej uwagi oraz wykorzystania doświadczeń zebranych podczas dotychczasowych prac prowadzonych pod kierunkiem Wiceprzewodniczącego Ansipa. Rada Europejska powinna być regularnie informowana o postępach prac nad budową jednolitego rynku cyfrowego i powinna oczekiwać szybkich rezultatów w obszarach o priorytetowym znaczeniu.

Oczekujemy, że podczas najbliższej Rady Europejskiej uzgodnione zostaną konkretne działania i ambitny harmonogram. Kopię niniejszego listu kierujemy do Przewodniczącego Junckera oraz do wszystkich pozostałych członków Rady Europejskiej.

Z poważaniem,

Enda Kenny, Taoiseach, Irlandia

Stefan Löfven, Premier Szwecji

Bohuslav Sobotka, Premier Czech

Taavi Röivas, Premier Estonii

Juha Sipilä, Premier Finlandii

Mark Rutte, Premier Holandii

Ewa Kopacz, Premier Polski

David Cameron, Premier Wielkiej Brytanii