Kontakt


 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski, skargi, petycje oraz listy obywateli, organizacji i innych podmiotów.

  telefon: +48 222 500 115
  fax: +48 (22) 694 71 56
  e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

 • Prowadzi korespondencję premiera i szefa KPRM. Koordynuje politykę kadrową w administracji rządowej. Zapewnia obsługę kancelaryjno-biurową.

  telefon: +48 (22) 694 75 70
  fax: +48 (22) 694 70 53
  e-mail: sprm@kprm.gov.pl

 • Zapewnia obsługę informacyjną oraz prasową dla premiera i rządu. Prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

  telefon: +48 (22) 694 75 28
  fax: +48 (22) 840 38 10
  e-mail: cirpress@kprm.gov.pl

 • Kontroluje działalność organów administracji rządowej. Nadzoruje jednostki organizacyjnie podległe premierowi. Przeprowadza kontrole wewnętrzne w Kancelarii Premiera.

  telefon: +48 (22) 694 75 36
  fax: +48 (22) 694 68 25

 • Opracowuje analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej i identyfikuje kluczowe obszary. Przygotowuje propozycje celów w kontekście strategii rozwoju gospodarczego kraju.

  telefon: +48 (22) 694 75 18
  fax: +48 (22) 694 63 74
  e-mail: das@kprm.gov.pl

 • Przygotowuje opinie na temat projektów regulacji z zakresu funkcjonowania służb specjalnych i ochrony informacji niejawnych. Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem zadań i kompetencji rządu oraz premiera wobec służb specjalnych.

  telefon: +48 (22) 694 75 54
  fax: +48 (22) 621 67 03

 • Opiniuje dokumenty rządowe zanim trafią pod obrady Rady Ministrów oraz stałego komitetu Rady Ministrów. Monitoruje prace legislacyjne rządu.

  telefon: +48 (22) 694 75 17
  fax: (22) 694 64 81

 • Organizuje wizyty i spotkania krajowe szefa rządu. Odpowiada za relacje z mediami oraz z opinią publiczną.  

  telefon: +48 (22) 694 61 02
  fax: +48 (22) 840 38 10
  e-mail: cirpress@kprm.gov.pl

 • Opiniuje oceny skutków regulacji i testy regulacyjne sporządzane do rządowych projektów legislacyjnych. Zapewnia obsługę Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu oraz monitoruje realizację kluczowych projektów w Wykazie pracy Rady Ministrów.

  telefon: +48 (22) 694 65 77
  fax: +48 (22) 694 63 74

 • Opracowuje akty wewnętrzne, projekty aktów prawych i projekty decyzji administracyjnych. Opiniuje projekty umów oraz zapewnia zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym. Obsługuje Radę Legislacyjną.

  telefon: +48 (22) 694 75 79
  fax: +48 (22) 694 68 28

 • Obsługuje posiedzenia rządu. Opracowuje opinie na temat dokumentów przedkładanych pod obrady Rady Ministrów. Nadzoruje obieg dokumentów rządowych.

  telefon: +48 (22) 694 75 00
  fax: (22) 694 73 80
  e-mail: drm@kprm.gov.pl

 • Odpowiada za nabór do służby cywilnej. Wdraża standardy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbie cywilnej oraz nadzoruje przestrzeganie zasad służby, w tym kodeksu etycznego.

  telefon: +48 (22) 694 68 31
  fax: +48 (22) 694 66 90
  e-mail: centrum@kprm.gov.pl

 • Koordynuję współpracę z Sejmem i Senatem. Zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocników Prezesa Rady Ministrów.

  telefon: +48 (22) 694 75 31
  fax: +48 (22) 694 74 43

 • Opracowuje analizy na temat polityki zagranicznej. Obsługuje międzynarodowe wizyty i spotkania Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesa Rady Ministrów, Szefa KPRM. Monitoruje sytuację Polonii i Polaków za granicą.

  telefon: +48 (22) 694 75 46
  fax: +48 (22) 628 26 52
  e-mail: dsz@kprm.gov.pl

 • Prowadzi strone internetową www.premier.gov.pl oraz profile Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w mediach społecznościowych.

  telefon: +48 (22) 694 75 15
  fax: +48 (22) 840 38 10

 • Opracowuje plan dochodów i wydatków budżetowych. Realizuję politykę rachunkowości.

  telefon: +48 (22) 694 75 32
  fax: +48 (22) 629 61 50
  e-mail: bf@kprm.gov.pl

 • Zapewnia obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Dyrektora Generalnego. Prowadzi centralny rejestr zamówień, umów i dowodów księgowych w Kancelarii Premiera.

  telefon: +48 (22) 694 72 73
  fax: +48 (22) 694 76 30
  e-mail: bdg@kprm.gov.pl

 • Zapewnia obsługę organizacyjną, prawną i kancelaryjno-biurową Przewodniczącego Kolegium do Spraw Służb Specjalnych.

  telefon: +48 (22) 694 75 08
  fax: +48 (22) 694 71 97
  e-mail: bkss@kprm.gov.pl

 • Organizuje system ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych w Kancelarii Premiera.

  telefon: +48 (22) 694 75 58
  fax: +48 (22) 694 68 83
  e-mail: bo@kprm.gov.pl