Kontakt


 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski, skargi, petycje oraz listy obywateli, organizacji i innych podmiotów.

  telefon: +48 22 694 60 00, +48 222 500 151
  e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

 • Prowadzi korespondencję premiera i szefa KPRM. Koordynuje politykę kadrową w administracji rządowej. Zapewnia obsługę kancelaryjno-biurową.

  telefon: +48 (22) 694 75 70
  fax: +48 (22) 694 70 53
  e-mail: bprm@kprm.gov.pl.

 • Zapewnia obsługę informacyjną oraz prasową dla premiera i rządu. Prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

  telefon: +48 (22) 694 75 28
  fax: +48 (22) 840 38 10
  e-mail: cirpress@kprm.gov.pl

 • Kontroluje działalność organów administracji rządowej. Nadzoruje jednostki organizacyjnie podległe premierowi. Przeprowadza kontrole wewnętrzne w Kancelarii Premiera.

  telefon: +48 (22) 694 75 36
  fax: +48 (22) 694 68 25

 • Opracowuje analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej i identyfikuje kluczowe obszary. Przygotowuje propozycje celów w kontekście strategii rozwoju gospodarczego kraju.

  telefon: +48 (22) 694 75 18
  fax: +48 (22) 694 63 74
  e-mail: das@kprm.gov.pl

 • Przygotowuje opinie na temat projektów regulacji z zakresu funkcjonowania służb specjalnych i ochrony informacji niejawnych. Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem zadań i kompetencji rządu oraz premiera wobec służb specjalnych.

  telefon: +48 (22) 694 75 24
  fax: +48 (22) 621 67 03

 • Opiniuje dokumenty rządowe zanim trafią pod obrady Rady Ministrów oraz stałego komitetu Rady Ministrów. Monitoruje prace legislacyjne rządu.

  telefon: +48 (22) 694 75 17
  fax: (22) 694 64 81

 • Organizuje wizyty i spotkania krajowe szefa rządu. Odpowiada za relacje z mediami oraz z opinią publiczną.  

  telefon: +48 (22) 694 61 02
  fax: +48 (22) 840 38 10
  e-mail: cirpress@kprm.gov.pl

 • Opiniuje oceny skutków regulacji sporządzane do rządowych projektów legislacyjnych oraz monitoruje przebieg konsultacji publicznych. Zapewnia obsługę Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu oraz monitoruje realizację kluczowych projektów w Wykazie pracy Rady Ministrów.

  telefon: +48 (22) 694 75 18
  fax: +48 (22) 694 63 74

 • Opracowuje akty wewnętrzne, projekty aktów prawych i projekty decyzji administracyjnych. Opiniuje projekty umów oraz zapewnia zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym. Obsługuje Radę Legislacyjną.

  telefon: +48 (22) 694 75 79
  fax: +48 (22) 694 68 28

 • Obsługuje posiedzenia rządu. Opracowuje opinie na temat dokumentów przedkładanych pod obrady Rady Ministrów. Nadzoruje obieg dokumentów rządowych.

  telefon: +48 (22) 694 75 00
  fax: (22) 694 73 80
  e-mail: drm@kprm.gov.pl

 • Zapewnia obsługę Prezesa Rady Ministrów w zakresie nadzoru właścicielskiego wobec spółek Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.

  telefon:

  +48 (22) 694 84 94

  +48 (22) 694 84 77

   

 • Odpowiada za nabór do służby cywilnej. Wdraża standardy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbie cywilnej oraz nadzoruje przestrzeganie zasad służby, w tym kodeksu etycznego.

  telefon: +48 (22) 694 68 76
  fax: +48 (22) 694 66 90
  e-mail: centrum@kprm.gov.pl

 • Przygotowuje projekty regulacji prawnych w zakresie wspierania społeczeństwa obywatelskiego przez państwo oraz prowadzenia dialogu obywatelskiego.

  telefon: +48 (22) 694 75 29
  e-mail: sekretariat_wk@kprm.gov.pl

 • Zapewnia koordynację współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem i Senatem.

  telefon: +48 (22) 694 75 31

 • Opracowuje analizy na temat polityki zagranicznej. Obsługuje międzynarodowe wizyty i spotkania Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesa Rady Ministrów, Szefa KPRM. Monitoruje sytuację Polonii i Polaków za granicą.

  telefon: +48 (22) 694 75 46
  fax: +48 (22) 628 26 52
  e-mail: dsz@kprm.gov.pl

 • Opracowuje plan dochodów i wydatków budżetowych. Realizuję politykę rachunkowości.

  telefon: +48 (22) 694 75 32
  fax: +48 (22) 629 61 50
  e-mail: bf@kprm.gov.pl

 • Sporządza informacje i analizy, gromadzi materiały oraz zapewnia obsługę organizacyjno-biurową w zakresie gremiów.

  telefon: +48 (22) 694 75 06

 • Organizuje system ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych w Kancelarii Premiera.

  telefon: +48 (22) 694 75 58
  fax: +48 (22) 694 68 83